Facebook Nyereményjáték Szabályzat

A Sentiment Gold Kft. (1085 Budapest, József krt. 69. fsz 1.) továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot (a továbbiakban „Nyereményjáték”) szervez.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

  1. Jelen szabályzat időtartama:

A Sentiment Gold Kft. 2021. november 24. és december 6.  között nyereményjátékot szervez. A sorsolásra 2021.12.06. 13:00 órakor, az eredményhirdetésre legkésőbb 2021.12.06. 18:00 órakor kerül sor. 

  1. A játék menete

A Nyereményjáték a Sentiment Gold Kft. (SpiritSun Szolárium Hálózat) Facebook oldalán zajlik. (https://www.facebook.com/spiritsunszolarium)
A Nyereményjátékban a Szervező kéri, hogy a Résztvevők írják meg kommentben: Szívesen csatlakoznál a SpiritClub közösséghez, hogy rengeteg kedvezményben részesülj a SpiritSun szoláriumokban?  A választ az adott Nyereményjáték posztjához kell kommentben beírni.

Nyeremény: 10 db SpiritClub tagsági kártya, melynek értéke 10x3.000 Ft.

A Szervező a játék időtartamának lezárulta után az ahhoz a játékhoz rendelt nyereményt kisorsolja a résztvevők között. A nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható, de visszautasítható.

A nyerteseket (10 fő) a választ adók között véletlenszerű sorsolással választja ki a Szervező a https://socialwinner.besocial.hu/ random online sorsoló segítségével. A nyertesek a Szervező a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben értesíti illetve megjelöli az eredményhirdetéses posztban a SpiritSun Szolárium Hálózat Facebook oldalán. Az értesítést követően a nyertesnek 5 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni.

A nyerteseknek 10 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. Ha nem jelentkeznek nyereményéért, a Szervező a Nyereményjátékot befejezettnek tekinti.

A Szervező a nyereményjátékot akkor is befejezettnek tekinti, ha a játék időtartama alatt helyes válaszok nem érkeznek. Ha csak 1 helyes válasz érkezik, annak beküldője automatikusan, sorsolás nélkül nyertesnek számít.

A Nyereményt bármelyik SpiritSun Szolárium szalonban átvehetik a Nyertesek. Postai feladást a Szervező nem vállal.

Üzleteink:

SpiritSun1 - 1139 Budapest, Gömb utca 7.

SpiritSun2 - 1036 Budapest, Nagyszombat utca 3.

SpiritSun3 - 1061 Budapest, Jókai tér 8.

SpiritSun4 - 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 39.

 

A Résztvevő(k) személyazonosságának igazolására a Szervező személyazonosságot igazoló okirat bemutatását kérheti a nyertesektől. Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre.

Részvételi jogosultság

A Nyereményjátékban részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Sentiment Gold Kft. tulajdonosa(i), közvetlen családtagjaik, a Sentiment Gold Kft. alkalmazottjai és azok közvetlen családtagjai.

  1. A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

  1. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

  1. Adatkezelési szabályok

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja: nyereményjátékban való részvétel.

Kezelt adatok köre: név, Facebook profil.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a Nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli. Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Sentiment Gold  Kft., mint Adatkezelő az Ön nevét és Facebook profilját mint személyes adatait kezelje.

Adatkezelő a sorsolás lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe: Be Social Kft. https://socialwinner.besocial.hu/
https://socialwinner.besocial.hu/Adatvedelmi_tajekoztato.pdf

A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:

Adatkezelés célja: nyeremény átadása a nyertes részére.

Kezelt adatok köre: név, email-cím, telefonszám.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Budapest, 2021. november 24.